Domki Letniskowe "WIDOK"
Regulamin

-1-
Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zaliczki w wysokości 30% kwoty należnej na poczet najmu domku letniskowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Najemcę (gościa) postanowień niniejszego Regulaminu.

-2-
W momencie dokonania rezerwacji (tj. wpłacenia 30% zaliczki na poczet najmu domku letniskowego) umowę najmu uważa się za zawartą. Usługa najmu obejmuje prawo korzystania z domku wraz z wyposażeniem przez uzgodniony okres przez określoną liczbę osób w rezerwacji oraz prawo skorzystania z jednego miejsca parkingowego dla samochodu osobowego. Usługa nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia, zapewnienia środków czystości.                     
-3-
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Rezerwującego – Najemcę (gościa) zgody na przetwarzanie danych osobowych koniecznych w celu realizacji rezerwacji i usługi noclegowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).
Na podstawie art. 13 ust. l i 2 ww. rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grażyna Płońska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Domki Letniskowe WIDOK” 72-500 Wicko, ul. Widokowa 1
1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod  wyżej wymienionym adresem
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są– w celu realizacji rezerwacji i usługi noclegowej , świadczonej na Pani/Pana rzecz w „Domki Letniskowe WIDOK” oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tej usługi,– w celu poboru i rozliczenia opłaty miejscowej
3.  Dane osobowe będą przechowywane:– przez okres rezerwacji i świadczenia usługi noclegowej na Pani/Pana rzecz w „Domki Letniskowe WIDOK” lub przez okres do przedawnienia powstałych roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług w celu dochodzenia zapłaty za nie lub roszczeń z nimi związanych,
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-4-
W przypadku dokonania rezerwacji, pozostałą kwotę należną za cały okres najmu (wynikający z rezerwacji) oraz opłatę miejscową i koszt sprzątania końcowego Najemca wpłaca w dniu przyjazdu. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres najmu przepada na rzecz Wynajmującego.

-5-
W przypadku całkowitej rezygnacji z najmu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, wpłacona zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego.

-6-
Czas najmu domków liczony jest dobach. Doba zaczyna się o godz: 16:00 (w dniu przyjazdu), a kończy o godz: 10:00 (w dniu wyjazdu).

-7-
Przekazanie domku w najem i jego wydanie następuje w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej. Niezwłocznie po przekazaniu, Najemca jest zobowiązany sprawdzić stan wyposażenia (mebli, drzwi, okien, urządzeń itp.) znajdującego się w nim. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłosić niezwłocznie Wynajmującemu.

W przypadku braku zgłoszenia takich uszkodzeń lub zniszczeń w dniu przyjazdu, uznaje się, ze domek wraz z wyposażeniem został przekazany w stanie bez uszkodzeń lub zniszczeń.

-8-
Najemca jest zobowiązany do zgłaszania Wynajmującemu na bieżąco wszelkich zauważonych usterek w celu ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia w dniu wyjazdu szkód lub zniszczeń w domku lub jego wyposażeniu, Najemca odpowiada finansowo za stwierdzone szkody lub zniszczenia i wyraża zgodę na to, aby naprawa tych szkód lub zniszczeń została dokonana na jego koszt. Zagubienie kluczy z pilotem do bramy – koszt 200 złotych. Koszty regulowane są na miejscu.

-9-
Osoby odwiedzające Najemcę mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 23.00.

-10-
Na prośbę Najemcy domku może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego i wniesieniu stosownej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usługi.

-11-
W domkach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych używek. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia Najemca wraz z osobami przebywającymi powinien natychmiast opuścić domek i zachować bezpieczną odległość w zależności od okoliczności.

-12-
W domku obowiązuje zakaz patroszenia i smażenia ryb i innych potraw powodujących nieprzyjemne utrzymujące się długotrwale zapachy. 

-13-
Używanie grilla jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych.

-14-
Parking jednego samochodu osobowego jest wliczony w cenę usługi najmu domku. Parkowanie samochodów jest możliwe w wyznaczonym do tego celu miejscu lub w innym wskazanym przez Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności prawnej za uszkodzenia lub kradzież samochodu Najemcy pozostawionego na terenie obiektu.

-15-
Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, ciszy nocnej, oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 7.00.

-16-
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz gry w piłkę nożną.

-17-
Zwierzęta w domkach nie są akceptowane.

-18-
Wynajmujący sprawują nadzór i opiekę nad swoimi dziećmi korzystającymi z placu zabaw na terenie obiektu.

-19-
Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i wydania domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności przed wyjazdem umycie naczyń i sprzętów kuchennych, opróżnienie lodówki, wyniesienie śmieci. W obiekcie obowiązuje segregacja odpadów.

-20-
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności korzystania z domku występujące u niezależnych dostawców wynikające np. z czasowego braku wody, prądu itp.

-21-
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem obciąża Najemcę.

-22-
Do sporów powstałych w związku z najmem domku stosuje się prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, Wynajmujący i Najemca poddają rozstrzygnięcie sporu związanego z najmem domku – sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.